Postdoctorat

Program de studii postdoctorale în domeniul Sociologie

Regulament

 [English version]

Art. 1.                  Programul de studii postdoctorale în domeniul Sociologie este organizat de Școala Doctorală de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, în vederea sprijinirii cercetării științifice sociologice a absolvenților de studii doctorale.

Art. 2.                  Pot candida persoanele care au obținut titul de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral sau care au participat și au obținut certificatul de excelență la competițiile „Marie Sklodowska Curie” organizate de Comisia Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor. Pentru persoanele care au obținut titlul de doctor în România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor al candidatului și în care este stipulat și numele acestuia.

Art. 3.                  Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, poate afilia și cercetători postdoctorali care au obținut, în nume propriu, granturi de cercetare în urma participării la competiții naționale sau internaționale, asigurând posibilitatea acestora de a lucra în comunitatea sa științifică.

Art. 4.                  Durata programului de studii postdoctorale în domeniul Sociologie este de minimum 1 an și maximum 4 ani.

Art. 5.                  Cercetătorul candidat va propune un plan de cercetare postdoctorală, specificând inclusiv obiectivele cercetării, stadiul cunoașterii în domeniu, metodologia cercetării, rezultatele anticipate (publicații, participări la conferințe științifice etc.), precum și un plan de implementare care include și durata cercetării (între 1 și 4 ani), sursa de finanțare și o propunere de mentor. Mentorul trebuie să fie un cadru didactic al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.

Art. 6.                  Rezultatele minime ale cercetării postdoctorale includ: 1) rapoarte semestriale de cercetare avizat de mentorul planului postdoctoral. Raportul semestrial poate fi echivalat cu un articol științific publicat sau acceptat spre publicare într-o revistă indexată Web of Science sau BDI; 2) un raport de activitate final al stagiului postdoctoral, aprobat de mentor, care se depune în ultima lună a stagiului şi se păstrează de către mentor.

Art. 7.                  Cercetarea postdoctorală poate fi realizată cu finanțare publică sau privată. Finanțarea programului postdoctoral în domeniul sociologie poate fi realizată din venituri proprii ale Universității din București sau din surse atrase de cercetătorul postdoctoral cum ar fi: proiecte cu finanțare internă sau externă, granturi oferite de actori din mediul economic și social (agenți economici, institute de cercetare, autorități publice, instituții de cultură, ONG-uri etc.).

Art. 8.                  Cercetătorii postdoctorali în domeniul Sociologie lucrează sub îndrumarea unui mentor din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială. Mentorul va susține desfășurarea cercetării și va facilita accesul cercetătorului la resurse, cunoștințe și instrumente de cercetare, precum și la comunitatea științifică națională și internațională. Cercetătorii postdoctorali vor participa la evenimentele științifice ale Facultății și vor specifica afilierea instituțională la Universitatea din București pentru toate rezultatele cercetării lor postdoctorale.

Art. 9.                  La finalul programului de studii postdoctorale, Școala doctorala de sociologie, Universitatea din București, va oferi un atestat de studii postdoctorale.

Art. 10.              Admiterea se va desfășura conform prevederilor următoare:

(a) Admiterea se desfășoară continuu pe parcursul semestrului I și semestrului II al anului universitar.

(b) Admiterea la programul de cercetare postdoctorală se face în baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de Consiliul Școlii Doctorale și de mentor.

(c) Consiliul Școlii Doctorale va evalua candidaturile și va transmite deciziile candidaților în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora.

(d) Pentru înscrierea la admitere, candidații vor depune la Secretariatul Școlii Doctorale, fizic sau online, următoarele documente:

  • Cererea de înscriere;
  • Cartea de identitate (copie xerox);
  • Diploma de licență (copie xerox);
  • Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
  • Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor al candidatului și în care este stipulat și numele acestuia (copie xerox), sau Diploma de doctor (copie xerox si în original pentru conformare cu originalul);
  • Curriculum vitae cu anexă Lista de publicații;
  • Planul individual de cercetare avansată, avizat de mentorul cercetării.