Școala Doctorală de Sociologie

Depunerea tezei

ETAPE

premergătoare depunerii şi susţinerii tezei de doctorat

Schema grafica

1. Teza de doctorat finalizată se supune unei dezbateri preliminare în colectivul catedrei de specialitate sau al centrului de cercetare. Cererea de susţinere, redactată de doctorand, este avizată de conducătorul de doctorat.

2. Teza de doctorat se prezintă secretariatului şcolii doctorale – la depunerea tezei sunt necesare următoarele documente, în două exemplare:

 • proces-verbal privind avizul catedrei/centrului de cercetare;
 • referatul conducătorului de doctorat;
 • memoriul de activitate;
 • lista lucrarilor stiintifice ale doctorandului, publicate si comunicate, cu precizarea coautorului, a numarului de pagini, a locului unde au fost publicate sau comunicate, precum si a datei la care au fost publicate sau comunicate;
 • copie de pe certificatul de nastere, legalizata la notariat;
 • copie de pe certificatul de casatorie, legalizata la notariat in cazul in care numele de pe diploma de licenta nu corespunde cu cel sub care se sustine teza de doctorat;
 • copie de pe diploma de bacalaureat, legalizata la notariat;
 • copii de pe diploma de licenta si foaia matricola, legalizate la notariat;
 • copii de pe diploma de master si foaia matricola, legalizate la notariat;

La aceste documente vor fi ataşate, pe CD-uri separate :

 • rezumatul tezei in format electronic.
 • teza în format electronic  (read only)

Regimul dreptului de autor este reglementat prin contractul de studii de doctorat.

Candidaţii care posedă acte de studii obţinute în străinatate vor prezenta traducerea în limba română a actului respectiv împreună cu echivalarea acestuia de către Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Cercetării, ambele legalizate la notariat.

Teza, în forma finală, legată, în trei exemplare, şi actele menţionate mai sus (în doua exemplare) se depun la secretariatul şcolii doctorale, după îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligatiilor prevăzute în programul de pregătire universitară avansată şi în programul de cercetare ştiinţifică.

La dosarul candidatului, secretariatul va ataşa următoarele documente, în două exemplare:

 • copia planului de învăţământ (programul de pregătire universitară avansată) ;
 • copia programului de cercetare ştiinţifică ;
 • foaia matricolă de promovare a programului de pregătire universitară avansată ;
 • adeverinţă de promovare a proiectului de cercetare ştiinţifică ;
 • adeverinţă de promovare a programului de cercetare ştiinţifică ;
 • eventuale modificări intervenite în situaţia doctorandului ;
 • copia ordinului rectorului privind aprobarea comisiei (după ce comisia a fost avizată de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobată de către Rector).

Pe baza documentelor de şcolaritate (foaie matricolă, adeverinţă promovare a proiectului de cercetare şi a adeverinţei de promovare a programului de cercetare ştiinţifică), secretariatul întocmeşte, în două exemplare, referatul preliminar (vezi modelul ataşat).

3. Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de conducerea şcolii doctorale şi aprobată de către rector (vezi anexele 1 şi 2).

Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali, din care cel puţin doi specialişti îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii din Bucureşti.

Preşedintele comisiei de doctorat este directorul şcolii doctorale, decanul facultăţii în care funcţionează şcoala doctorală sau delegatul acestora.

Referenţii  oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul I.

Din comisia de doctorat pot face parte şi specialişti din alte ţări care îndeplinesc condiţiile prevăzute în HG 567/2005.

În cazul doctoratului în cotutelă comisia de doctorat este formată din specialişti din ambele instituţii. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 specialişti dintr-o terţă instituţie de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de doctorat este reprezentantul şcolii doctorale la care a fost înmatriculat doctorandul.

4. Biroul Doctorat întocmeşte Dispoziţii pentru numirea comisiilor.

5. Secretariatul şcolii doctorale redactează adresele pentru membrii comisiei (vezi modelul anexat). Acestea vor fi însoţite de documentele pentru plată.

Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la conducerea şcolii doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat. În cazul în care unul sau doi referenţi oficiali apreciază că teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută.  Teza de doctorat refăcută se depune la secretariatul şcolii doctorale cu acordul scris al conducătorului ştiinţific şi al referenţilor oficiali implicaţi.

În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului ştiinţific, cu avizul consiliului şcolii doctorale şi cu aprobarea Rectorului.

Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai dacă toate referatele oficiale sunt favorabile.

Şcoala doctorală asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin biblioteca de profil sau prin afişare electronică pe site-ul Universităţii din Bucureşti sau prin difuzarea de sinteze sau rezumate ale tezei de doctorat.

Doctorandul poate elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl trimite la specialişti în domeniu din ţară sau din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblul a rezultatelor prezentate în teză.

În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română.

6. Secretariatul şcolii doctorale înmânează doctorandului cererea tip pentru fixarea datei (vezi modelul anexat), după îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de regulament.

Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul şcolii doctorale cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

În vederea susţinerii, secretariatul întocmeşte, în două exemplare, procesul-verbal de vot (vezi modelul anexat).

Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei de doctorat şi a conducătorului ştiinţific. Referentul oficial absent, datorită unor motive bine întemeiate, trebuie să trimită votul, în plic închis, preşedintelui comisiei.

În cazul tezei redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.

Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt:  „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”.

Consiliile şcolilor doctorale vor stabili criteriile de acordare a calificativelor atribuite tezelor de doctorat.

În cazul în care comisia a hotărât atribuirea calificativului „Foarte bine” sau „Bine”, preşedintele comisiei comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor.

După susţinerea publică a tezei de doctorat, se redactează procesul-vebal al şedinţei de susţinere (în două exemplare), semnat de preşedintele comisiei.

Secretariatul şcolii doctorale întocmeşte formalităţile necesare în vederea acordării de către  Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a titlului de doctor.

În cazul acordării calificativului „Satisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele care urmează să fie refăcute sau completate şi va stabili o nouă susţinere publică a tezei de doctorat.

Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor, împreună cu documentele necesare (conform opisului) , se înaintează Biroului de studii doctorale al Universităţii din Bucureşti.

Biroul de studii doctorale  transmite dosarul de doctorat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi se eliberează de Universitatea din Bucureşti, pe baza ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice.